Wet DBA: Elk geval is uniek

Drie wettelijke criteria voor een dienstbetrekking   Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 7:610 en verder wat de wetgever verstaat onder een arbeidsovereenkomst. Met een arbeidsovereenkomst wordt ook wel bedoeld: dienstbetrekking. Aan de volgende drie vereisten moet cumulatief zijn voldaan om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst c.q. dienstbetrekking: De werknemer is verplicht persoonlijk voor de werkgever te werken, dus mag zich niet vrijelijk laten vervangen door een ander; De werkgever is verplicht om de werknemer loon te betalen voor de werkzaamheden; De werknemer is hiërarchisch ondergeschikt aan de werkgever, hetgeen wil zeggen dat er tussen beiden een gezagsverhouding bestaat. Indien aan één van vorenbedoelde criteria niet is voldaan, is er geen sprake … Meer lezen over Wet DBA: Elk geval is uniek